„Wujek Sam czy… ze wsparciem”? –szansa w programie Innotech

Badania i rozwój otworzą przedsiębiorcom drzwi na rozwój działalności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBiR) planuje kolejny nabór wniosków do programu INNOTECH. Oznacza to „uchylenie drzwi” dla przedsiębiorców na rozwój prowadzonej działalności. Jak mocno trzeba będzie się starać aby je szeroko otworzyć?

Oko w oko z NCBiR
Łut szczęścia czy gotowość przystąpienia do procedury aplikowania? Najbardziej pewne jest to, że szanse mają przedsiębiorcy poszukujący możliwości sfinansowania prac związanych z opracowaniem dokumentacji, rysunków lub projektów nowego lub ulepszonego produktu, procesu lub usługi, a także zainteresowani testowaniem wyżej wymienionych na opracowanym prototypie. Dzięki dofinansowaniu, przedsiębiorcy mogą zwiększyć zdolności do inwestowania w sferę B+R oraz wzmocnić współpracę z jednostkami naukowymi, a tym samym zwiększyć możliwość zastosowania uzyskanych wyników badań na skalę przemysłową. W celu zmaksymalizowania szans na uzyskanie wsparcia niezbędne jest m.in. nawiązanie w ramach projektu współpracy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami oraz wykazanie międzynarodowego poziomu innowacyjności rozwiązania będącego rezultatem projektu.

Szlakiem tych, co już doświadczyli
W latach 2011 i 2012 przeprowadzone zostały dwa pierwsze nabory wniosków do Programu, które cieszyły się sporym zainteresowaniem m.in. wśród konsorcjów naukowych (ścieżka In-Tech). W tym roku planowany jest kolejny konkurs w ramach którego wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące prace badawczo – rozwojowe wraz z przygotowaniem do ich wdrożenia. Wyznaczanie kierunku Przedsiębiorca powinien odpowiedzieć sobie w pierwszej kolejności na pytanie dokąd zmierza. W którym kierunku będą zmierzały działania firmy w przyszłości? Otóż Program INNOTECH ukierunkowany jest na wsparcie projektów średnio- i wysokozaawansowanych technologicznie, z dwoma ścieżkami programowymi:
  1. In-Tech: dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych dla przedsiębiorstw (w tym dużych), centrów naukowo – przemysłowych oraz konsorcjów naukowych;
  2. Hi-Tech: dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru zaawansowanych technologii dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Program wspiera przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych których rezultatem będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych (w skali krajowej lub międzynarodowej) technologii, produktów lub usług, a ich wyniki mają być zastosowane w praktyce gospodarczej. Badania przemysłowe mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do już istniejących. Natomiast, prace rozwojowe to wykorzystywanie dostępnej już wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Istotny jest fakt, iż w przypadku powstania w wyniku realizacji projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej może być ona wykorzystywana do celów komercyjnych, jednakże wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej.

„Wujek Sam czy… ze wsparciem”?
Środki przeznaczone na Program INNOTECH pochodzą z budżetu krajowego, stąd też stanowią doskonałą alternatywę dla kończących się środków z funduszy europejskich na lata 2007-2013. Koszty kwalifikowane w ramach fazy badawczej to m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, amortyzacja sprzętu i aparatury, jak również gruntów i budynków, usługi badawcze, koszty operacyjne oraz ogólne. Dodatkowo w fazie przygotowania do wdrożenia kwalifikowane są koszty doradztwa, opłaty urzędowe oraz koszty pomocy prawnej. W ścieżce Hi-Tech kwalifikowane są również koszty zakupu usług doradczych w zakresie innowacji. Poziom dofinansowania określony jest w zależności od rodzaju wykonywanych prac badawczych, jak również wielkości przedsiębiorstwa tj.: 1) Badania przemysłowe od 50% do 70% (z możliwością zwiększenia do mak. 80%) 2) Prace rozwojowe od 25% do 45% (z możliwością zwiększenia do mak. 60%) Dofinansowanie fazy przygotowania do wdrożenia stanowi pomoc de minimis i wynosi mak. 90% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż łącznie 200 tys. EUR w okresie 3 lat). Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi w ścieżce Hi-Tech 5 mln zł, a w ścieżce In-Tech 10 mln zł. Dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w umowie. Ostatnia szansa Nigdy nie jest za późno aby rozpocząć działania związane z badaniami czy pracami rozwojowymi. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) planuje kolejny nabór wniosków do programu INNOTECH na przełomie maja i czerwca 2013 roku. Na razie nie możemy być pewni co przyniesie nowa perspektywa finansowania 2014-2020 dlatego warto skorzystać z ostatniego rozdania funduszy dostępnych w obecnym budżecie. Gwarancją otrzymania dofinansowania, minimalizacji ryzyka czy też zapewnienia efektu trwałości projektu jest odpowiedni wybór partnera, który wesprze działania przedsiębiorstwa przed, w trakcie i po zakończeniu projektu. Nie wszystkie firmy specjalizujące się w doradztwie dotacyjnym świadczą kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami finansowymi z UE. Jednak sprawne oko przedsiębiorcy odnajdzie tą, która nie tylko całościowo podejdzie do tematu dotacji unijnych ale także wskaże szanse i zagrożenia z takiego finansowania wynikające, co w przyszłości z pewnością okaże się dla podejmującego ryzyko przedsiębiorcy nieocenione.

Autor: Aurelia Pankiewicz
Artykuł chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym prawo Autora -  zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody PNO CEE jest zabronione.

Data publikacji: 
8-05-2013