1.1.1 POIR - Szybka ścieżka dla dużych firm

Wsparcie dla dużych firm w ramach programu Szybka ścieżka przewidziane jest na badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, a także prowadzące do innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju.

Termin naboru wniosków: 4 kwartał 2016
Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa (konsorcja przemysłowe, ani naukowo-przemysłowe nie mogą brać udziału)
Budżet konkursu: 600 mln PLN
Maksymalna dotacja: od 15 do 20 mln EUR w zależności od rodzaju prac badawczo - rozwojowych
Okres realizacji projektu: 2-3 lata ale nie później niż do 31.12.2023 roku.
Koszty kwalifikowalne:

  • Koszty podwykonawstwa w wysokości do 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych. Podwykonawcą może być organizacja naukowo-badawcza. Istnieje możliwość zlecenia prac badawczych podmiotom prywatnym jednak wyłącznie po akceptacji Instytucji.
  • Koszty ogólne mogą stanowić jedynie 17% kosztów kwalifikowanych (z wyłączeniem podwykonawstwa).


Inne:

  • Projekt powinien wpisywać się Krajową Inteligentną Specjalizację
  • Beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych do swojej działalności gospodarczej w ramach umowy o dofinansowanie.
  • Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania i odliczania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji projektu (również komercyjnego wykorzystania prototypu) - dla projektów powyżej 1 mln EUR.

Zapraszam do kontaktu celem omówienia założeń projektu i przygotowania oferty:

Justyna Borska
Sales & Business Development Director
T: 667 637 078
E: justyna.borska@pnocee.com