1.2 POIŚ - Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z OZE w przedsiębiorstwach

Zakres interwencji
Inwestycje dotyczące efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonych audytów energetycznych (koszt niekwalifikowany, audyt powinien być sporządzony wedle wytycznych NFOŚiGW). Projekty oceniane będą głównie poprzez pryzmat kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów energetycznych. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%- poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania (powyżej 60% będą przyznawane dodatkowe pkt). Przewiduje się wsparcie następujących obszarów:

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach;
  • budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego);
  • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.


Warunki
Projekty powinny wprowadzać innowacyjne rozwiązania oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Ocena będzie dokonywana m.in. na podstawie efektywności energetycznej i wielkości potencjalnego efektu ekologicznego.

Dodatkowo: jako załączniki do wniosku, oprócz audytu energetycznego będą wymagane pozwolenia formalno- prawne (jeżeli dotyczy: pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa itd.).

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe. W ramach Programu przewiduje się, że wsparcie inwestycyjne (niedoradcze) skierowane będzie głównie do przedsiębiorców dużych. Interwencja ta będzie komplementarna z programami regionalnymi, gdzie wsparcie będą mogły otrzymać MŚP.

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej
W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego planuje się wsparcie w formie zwrotnej z możliwością umorzenia.

Termin naboru:  II kwartał 2016
Wysokość dofinansowania: na chwilę obecną nie została ostatecznie określona - do 85%. Prawdopodobnie wysokość dofinansowania będzie zależna od mapy pomocy (do podanych wartości należy dodać +10% dla firmy średnich oraz 20% dla małych):


 

 

 

Zapraszam do kontaktu celem omówienia założeń projektu i warunków współpracy:
Beata Maczyszyn

Environmental Engineering Manager
M: +48 667 63 70 71
E: beata.maczyszyn@pnocee.com