1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach

500 mln na inwestycje w efektywność energetyczną i OZE - działanie 1.2

                                                             1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach

                                                                            

 

Szansa na  dofinansowanie inwestycji podwyższających efektywność energetyczną
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PO IŚ 2014-2020
Działanie 1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

ZAKRES PROGRAMU:

Inwestycje dotyczące efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonych audytów energetycznych (koszt niekwalifikowany, audyt powinien być sporządzony wedle wytycznych NFOŚiGW). Projekty oceniane będą głównie poprzez pryzmat kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów energetycznych. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%- poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania (powyżej 60% będą przyznawane dodatkowe pkt). 

Zakres wspracia:

·  przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

·  głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

·  zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach;

·  budowa i przebudowa instalacji OZE
(o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego);

·  zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;

·  zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.

BENEFICJENCI:DUŻE FIRMY

TERMIN NABORU: Od 30 czerwca 2016 r do 31 października 2016 r.

BUDŻET KONKURSU: 500 000 000 zł

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

Ocena będzie dokonywana m.in. na podstawie efektywności energetycznej
i wielkości potencjalnego efektu ekologicznego. Najwyżej punktowane kryteria:

  • Wartość wydatków planowanych do poniesienia ze środków UE na redukcję 1 tony CO2
  • Wartość wydatków planowanych do poniesienia ze środków UE na jednostkową oszczędność energii końcowej (GJ/rok)

Projekty powinny wprowadzać innowacyjne rozwiązania oraz tworzyć nowe miejsca pracy (kryteria oceniane ale nie obowiązkowe).Inwestycja nie może służyć wyłącznie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dodatkowo: jako załączniki do wniosku m.in.:

·        obowiązkowy audyt energetyczny modernizowanego obszaru,

·        pozwolenia formalno- prawne (jeżeli dotyczy: pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa itd.)

·        udokumentowany wkład własny (promesa, środki własne,

·        prawo do dysponowania nieruchomością,

·        wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

·        pożyczka preferencyjna do 70% kosztów kwalifikowanych [okres finansowania: do 15 lat, oprocentowanie: WIBOR 3M – 200 punktów bazowych (nie mniej niż 2%), karencja: 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji inwestycji)],

·        możliwość umorzenia (premia inwestycyjna) do max 15% kosztów kwalifikowanych dla projektów, w których efektywność energetyczna wynosi powyżej 15%.