1.5 EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA I CHŁODU POiŚ

ZAKRES PROGRAMU

Wsparcie zostanie skierowane na budowę sieci ciepłowniczej lub sieci chłodu (oraz przyłączeń), głównie na cele komunalno-bytowe. Wspierana będzie budowa nowych sieci ciepłowniczych/chłodniczych wraz z niezbędnymi przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, mająca na celu przyłączenie nowej mocy cieplnej, niezwiązanej z zastępowaniem istniejących, lokalnych źródeł ciepła.

W ramach Działania 1.5 wsparcie mogą uzyskać następujące typy projekt:

  • Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji
  • Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych
  • Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
  • Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty:

  • które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach RPO
  • które mogą się ubiegać o dofinasowanie w trybie pozakonkursowym, dla projektów których mechanizmem koordynacji inwestycji są Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przygotowywane przez Związki ZIT, zawierające zestawienie projektów przewidzianych do realizacji w POIiŚ, jako komplementarnych do przedsięwzięć realizowanych w formule ZIT w regionalnych programach operacyjnych;

BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE

  1. przedsiębiorcy,
  2. spółdzielnie mieszkaniowe,
  3. jednostki samorządu terytorialnego,
  4. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami

TERMIN NABORU:

Od 30 czerwca 2016 r do 30 września 2016 r.

BUDŻET:

66 852 701, 10 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

do 85% kosztów kwalifikowanych