1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji POiŚ 2014-2020

ZAKRES PROGRAMU

Wysokosprawna kogeneracja- równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego, zapewnia się oszczędność energii pierwotnej
w wysokości ponad 10%
w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.

Typy projektów m.in. :

1.     budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW

2.     budowa nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza o nominalnej mocy cieplnej mniejszej lub równej 20 MW

3.     przebudowa istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki wysokosprawnej kogeneracji skutkująca redukcją CO2 o co najmniej 30% o nominalnej mocy cieplnej mniejszej lub równej 20 MW

4.     realizacja kompleksowych projektów (spełniających kryteria
z punktów 1, 2 lub 3 dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi

UWAGA:

·  dla instalacji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej od 1 MW do 20MW- instalacje wykorzystujące biomasę mogę być powyżej;

·  premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania umożliwiające także największą redukcję emisji pyłów do powietrza;

·  w instalacjach spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, liczonej w paliwie wprowadzonym do instalacji, mniejszej lub równej 20 MW wnioskodawcy muszą wykazać, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE

przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego

TERMIN NABORU:

Od 30 czerwca 2016 r do 30 września 2016 r.

BUDŻET:

300 000 000 pln.

WARUNKI

Należy uprzednio przeprowadzić analizę kosztów i korzyści zapotrzebowanie na ciepło użytkowe w danym obszarze, w tym audyt efektywności energetycznej źródła. Brak wymogów formalnych związanych z posiadaniem pozwoleń w momencie składania wniosku- decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę (jeżeli dotyczy).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Do 85% kosztów kwalifikowanych w postaci dotacji bezzwrotnej tzn.:

45% podstawy + 20% premia MŚP* + 15% premia na projekt poza województwem mazowieckim

*premia MŚP:

• 10% dla średnich przedsiębiorstw;

• 20% dla małych oraz mikro przedsiębiorstw.

UWAGA: duże podmioty obowiązuje luka finansowa.