1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

ZAKRES PROGRAMU

Celem Poddziałania 1.6.2 jest budowa sieci ciepłowniczej lub sieci chłodu (oraz przyłączeń), głównie na cele komunalno-bytowe w obszarach, posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.2:

  • budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
  • wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
  • budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

W ramach Poddziałania 1.6.2 wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

  • budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
  • wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów  rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
  • budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

 

Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty:

 

 

1)  które mogą uzyskać dofinansowanie
w ramach RPO;

2)  które mogą się ubiegać o dofinasowanie
w trybie pozakonkursowym, dla projektów których mechanizmem koordynacji inwestycji są Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przygotowywane przez Związki ZIT, zawierające zestawienie projektów przewidzianych do realizacji w POIiŚ, jako komplementarnych do przedsięwzięć realizowanych w formule ZIT w regionalnych programach operacyjnych;.

 

BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE

  • przedsiębiorcy,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami

 

TERMIN NABORU:

Od 30 czerwca 2016 r do 30 września 2016 r.

 

BUDŻET:

65 070 000 PLN

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

do 85% kosztów kwalifikowanych