2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Konkurs w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – ukierunkowany jest na wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju centrów badawczo-rozwojowych, komórek badawczych i laboratoriów przez przedsiębiorców. W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie infrastruktury badawczej, która posłuży do realizacji, zaplanowanej na etapie wniosku, agendy badawczej. Agenda musi zawierać m.in.:

  • główne innowacyjne obszary badawcze,
  • orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych,
  • główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych w szczególności innowacje produktowe lub procesowe.


KOSZTY KWALIFIKOWANE

  • Dofinansowanie na zakup środków trwałych
  • Dofinansowanie na zakup WNiP
  • Dofinasowanie na zakup nieruchomości, materiałów i usług budowalnych

BUDŻET KONKURSU I POZIOM WSPARCIA
Alokacja: 1 mld PLN na I konkurs, 460 mln PLN na II konkurs. Dofinansowanie zgodnie z mapą pomocy regionalnej – maksymalnie 70%.

BENEFICJENCI
Przedsiębiorcy zarówno MŚP jak i duże firmy.

NABÓR WNIOSKÓW
Nabór wniosków planowany jest w terminie od 1 marca do 13 maja 2016

Ale będzie też drugi nabór: od 1 września do 31 października 2016.

CZAS TRWANIA PROJEKTU
Okres realizacji projektu wskazany we Wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR (tj. 31 grudnia 2023 r.).

Skontaktuj się ze mną w celu omówienia założeń projektu i warunków współpracy:
Uwaga: Mimo że informacje zawarte w niniejszej publikacji/ulotce zostały przygotowane z najwyższą starannością, mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.