3.2.1 Badania na rynek

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Konkurs w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – ukierunkowany jest na wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie stanowi:

  • regionalną pomoc inwestycyjną;
  • pomoc na usługi doradcze;
  • pomoc na prace rozwojowe.


BENEFICJENCI
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą

NABÓR WNIOSKÓW
Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016.

BUDŻET KONKURSU
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 500 000 000,00 zł, w tym:

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim 44 500 000,00 zł
  • dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie 455 500 000,00 zł


CZAS TRWANIA PROJEKTU

  • okres realizacji projektu wskazany we Wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR (tj. 31 grudnia 2023 r.).
  • okres realizacji projektu nie przekracza 3 lat.


KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 mln zł.
2. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.
3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.
4. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.
5. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł,
6. intensywność wsparcia zgodnie z mapą pomocy regionalnej – do 70%.

Skontaktuj się ze mną celem omówienia założeń projektu i warunków współpracy:

Justyna Borska
Sales & Business Development Director
T: 667 637 078
E: justyna.borska@pnocee.com

 

Uwaga: Mimo że informacje zawarte w niniejszej publikacji/ulotce zostały przygotowane z najwyższą starannością, mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.