BADANIA NA RYNEK poddziałanie 3.2.1

Działanie 3.2 POIR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

CEL PROGRAMU

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.

BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy sektora MSP. Wnioskodawca musi osiągać, przynajmniej w jednym roku obrotowym (zamkniętym i trwającym min, 12 miesięcy), w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN.
 

RODZAJE PROJEKTÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów/usług. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego.

INNOWACYJNOŚĆ wymagana  - minimum w skali kraju, ale szerszy zasięg innowacyjności daje więcej punktów w ocenie.

RODZAJE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH:
W zakresie pomocy na inwestycje:

a) nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych

b) nabycie lub wytworzenie innych środków trwałych

c) nabycie robót i materiałów budowlanych

d) nabycie WNiP w formie licencji, patentów, know how

e) leasing nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – umowa leasingu obejmuje min. 3 lata od zakończenia realizacji projektu

f) leasing innych środków trwałych (z wyłączeniem leasingu zwrotnego, z koniecznością przeniesienia praw własności na korzystającego) – do dnia zakończenia projektu

Ograniczenia: suma a) i e) do 10% sumy kosztów kwalifikowanych; suma a), c) i e) do 20% sumy kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 mln PLN.

W zakresie prac rozwojowych:

a) wynagrodzenia

b) badania zlecone na podstawie umowy, wiedzy i patentów

c) operacyjne.

W zakresie usług doradczych:
koszty usług realizowanych przez doradców zewnętrznych. Nie mogą one być związane z doradztwem podatkowym, stałą obsługą prawną, reklamą itp.

Okres trwałości : 3 lata od zakończenia realizacji projektu

FORMA WDROŻENIA: Inwestycja w środki trwałe przeprowadzona przez Wnioskodawcę (przedmiot projektu)

NABÓR WNIOSKÓW

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku (do godz. 16.00 w dniu zamknięcia naboru)

BUDŻET

  • 99 mln 460 tys. PLN dla inwestycji zlokalizowanych w woj. mazowieckim
  • 900 mln 540 tys. PLN dla pozostałych.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
Pomoc na inwestycje: Zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOTACJI

20 000 000 zł


W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Mróz -Action Line Manager (R&D)

K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com