BOCIAN - Zakup i montaż instalacji OZE

Rodzaje przedsięwzięć
Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE o mocy:
a. elektrownie wiatrowe
b. systemy fotowoltaiczne
c. pozyskiwanie energii z wód geotermalnych,
d. małe elektrownie wodne
e. źródła ciepła opalane biomasą
f. wielkoformatowe kolektory słoneczne

Dodatkowo w ramach programu mogą być wspierane:
a. instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego rodzaju źródła energii musi mieścić się w przedziałach mocy określonych w pkt 1;
b. systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE.

Wymagania

  • Min: przedstawić umowy wstępne potwierdzające prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji,
  • Min: przedstawić wnioski do właściwych organów o wydanie wymaganych prawem decyzji/ pozwoleń
  • Wiarygodny montaż finansowy - środki własne, kredyt, promesa na pozostałą nie objętą dotacją część budżetu w momencie składania wniosku.


Tryb składania wniosków
Tryb ciągły.

Nabór wniosków: 15 lutego - 20 maja 2016

Wartość alokacji dla naboru wynosi do 150 mln zł

Beneficjenci
Przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu OZE na terenie RP.

Forma i warunki dofinansowania
I. Pożyczka na warunkach preferencyjnych na inwestycję nierozpoczęta (oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2%);
II. Pożyczka na warunkach komercyjnych (warunkach rynkowych) na inwestycję rozpoczętą.

Warunki:
a. kwota pożyczki nie podlegającej umorzeniu: do 40 000 000 zł;
b. do 85% kosztów kwalifikowanych;
c. okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat;
d. okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy

Zapraszam do kontaktu celem omówienia założeń projektu i warunków współpracy:
Beata Maczyszyn
Environmental Engineering Manager
M: +48 667 63 70 71
E: beata.maczyszyn@pnocee.com