Dolnośląskie - Dotacje na OZE i efektywność energetyczną

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

TYPY PROJEKTÓW

3.2.A. Głęboka modernizacja energetycznej obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
3.2.B. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.
3.2.C. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią).

BENEFICJENCI

 • MŚP
 • grupy producentów rolnych;
 • przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST


NABÓR WNIOSKÓW od 07.01.2016

Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

TYPY PROJEKTÓW
3.5.A. Projekty dotyczące budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących) lub remontu jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.
3.5.B. Projekty dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

BENEFICJENCI

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorstwa energetyczne;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • jednostki naukowe;
 • uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
 • organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
 • przedsiębiorstwa.


NABÓR WNIOSKÓW od 29.02.2016

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się ze mną w celu omówienia założeń projektu i warunków współpracy:
Michał Snopkiewicz
Consultant
T: 512 093 842 
E: michal.snopkiewicz@pnocee.com