Dotacje dla OZE z programów „brukselskich”

LIFE+

LIFE + jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym projekty na rzecz ochrony środowiska w całej UE. Dzieli się on na trzy komponenty, przy czym najbardziej dostosowanym do potrzeb przedsiębiorców komponentem, i tematycznie najbardziej im bliskim jest komponent „Polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska”. Wspiera on innowacyjne lub demonstracyjne projekty, które przyczyniają się między innymi do rozwoju innowacyjnych technologii, metod, instrumentów i podejść w zakresie polityki.

Beneficjenci    
Wszystkie podmioty prawne, publiczne lub prywatne, komercyjne i niekomercyjne, których siedziba znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Propozycje projektów mogą zostać złożone przez jednego beneficjenta lub przez spółkę, obejmującą beneficjenta projektu i jednego lub kilku (najlepiej nie więcej niż pięciu) partnerów projektu.

Inwestycje objęte wsparciem    
Finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności dotyczących m.in. zapobiegania zmianom klimatycznym; ochrony zdrowia i polepszania jakości życia; ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony gleb

Projekt demonstracyjny wdraża, testuje, ocenia i rozpowszechnia działania/ metody, które są w pewnym stopniu nowe lub nieznane w specyficznym kontekście projektu
Projekt innowacyjny wykorzystuje technologie lub metody, które nie zostały wcześniej zastosowane/przetestowane i które oferują potencjalnie więcej korzyści dla środowiska niż obecnie przyjęta tzw. „najlepsza praktyka”.

Wysokość wsparcia  
Wsparcie udzielane w formie dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu – przy czym zysk osiągnięty w trakcie trwania projektu pomniejsza dofinansowanie;

Nabór wniosków    
•    6 sierpnia 2012 godz. 15.30 - Ostateczny termin nadsyłania wniosków dla przedsięwzięć ubiegających się jednocześnie o współfinansowanie ze środków krajowych NFOŚiGW;
•    26 września 2012 r. - Ostateczny termin nadsyłania wniosków dla projektów nie ubiegających się o współfinansowanie ze środków krajowych.

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności Ekoinnowacje

Program Ekoinnowacje ma za zadanie wspierać ekoinnowacyjne projekty powielenia rynkowego – nakierowany jest na dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań, które, wykazując potencjał do powielenia rynkowego i szerszego zastosowania mogą zostać skomercjalizowane jako przyjazne dla środowiska produkty lub usługi, i wymagają wsparcia celem wdrożenia do praktyki rynkowej. Bezpośrednim celem jest stymulowanie wprowadzania na rynek innowacji ekologicznych, poprzez:
•    połączenie sektora R&D oraz rynku europejskiego dla produktów, technologii, usług, procesów i metod zarządzania przyjaznych środowisku
•    promowanie przyjęcia nowych i zintegrowanych sposobów podejścia do ekoinnowacji;
•    zachęcanie do stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska przez zwiększenie wejść i usunięcie barier wprowadzenia nowych produktów, usług na rynek;
•    zwiększenie potencjału innowacyjnego MŚP.

Beneficjenci    
•    Pojedyncze przedsiębiorstwo; konsorcja narodowe lub międzynarodowe, w skład których wchodzić mogą przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp. (konsorcja są Beneficjentem preferowanym – dodatkowa punktacja);
•    Konkurs jest skierowany do beneficjentów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii, Czarnogóry, Serbii, Turcji oraz Izraela.

Inwestycje objęte wsparciem    
•    Ekoinnowacyjne projekty powielenia rynkowego;
•    Wsparcie dla innowacyjnych przyjaznych dla środowiska produktów i usług, które mogą zostać skomercjalizowane i przyniosą korzyści nie tylko środowiskowe, ale i gospodarcze;
•    Wspierane będą projekty, dotyczące wdrożenia nowych technologii na rynek – wsparcie nie obejmuje dofinansowania prac badawczo-rozwojowych;
•    Wspierane rozwiązania powinny wykazywać potencjał do powielania i zastosowania na szeroką skalę, w szczególności na rynku europejskim; ponadto należy wskazać korzyści płynące z rozwiązania dla sektora MSP;
•    Nowa technologia czy też produkt powinien być przyjazny środowisku na każdym etapie cyklu życia proponowanego rozwiązania;
•    Czas trwania: nie dłuższy niż 36 miesięcy;

Wysokość wsparcia    
Maksymalna stawka dofinansowania wynosi 50% - średnia wysokość dotacji wynosi około 750 000 €;
Inteligentna Energia – Program dla Europy

Program Inteligentna Energia

Europa jest instrumentem realizacji polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Celem programu jest wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przyczynia się on do zapewnienia zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii dla Europy. Program realizowany jest za pomocą szeregu instrumentów, wspierających różne zakresy tematyczne. W szczególności program swym zasięgiem obejmuje następujące obszary działań:
•    Efektywność energetyczna (SAVE) - Promowanie energooszczędnych urządzeń i zachowań konsumenckich, efektywność energetyczna w przemyśle i efektywność energetyczna w budownictwie;
•    Transport (STEER) – Czyste pojazdy i alternatywne paliwa; energooszczędny transport; doszkolenie agencji branżowych;
•    Odnawialne źródła energii (ALTENER) - Energia elektryczna, ciepło i chłodzenie, biopaliwa, zastosowanie źródeł odnawialnych w małej skali.

Beneficjentem może być każda organizacja publiczna bądź prywatna posiadająca osobowość prawną, ustanowiona w jednym z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Chorwacji.
Inteligentna energia wspiera projekty miękkie, które osiągając powyższe cele, przyczynią się do współpracy międzynarodowej, pomagając rozwiązać podobne problemy czy też umożliwią dzielenie się doświadczeniami i przekazywanie wcześniej zdobytego doświadczenia innym krajom. Projekty te nie mogą natomiast obejmować prac badawczych, rozwijania technologii, bezpośredniego finansowania inwestycji.
Wsparcie „projektów promocyjnych i rozpowszechniających” jest udzielane w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych projektów.
Harmonogram naborów został skonstruowany na cały okres programowania 2007-2013. Corocznie Instytucje Zarządzające ogłaszają konkursy w celu dofinansowania realizacji przedmiotowych projektów. W 2012 roku konkurs odbywał się w I i II kwartale. Aktualnie nabór został zamknięty, natomiast zgodnie z harmonogramem, kolejny konkurs został zaplanowany na 2013 rok.
 

Facebook-like-button.jpeg

Artykuł chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym prawo Autora -  zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody PNO CEE jest zabronione.

Data publikacji: 
10-06-2012