Dotacje dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2015

W roku 2014 odbyły się ostanie konkursy z pozostałości puli pieniężnej z UE drugiego okresu programowego dla Polski 2007-2013. Nowe środki przyznane na lata 2014- 2020 zostaną uruchomione w roku 2015. Pierwsze konkursy powinny pojawić się na przełomie I/II kwartału 2015, natomiast podpisywanie pierwszych umów oraz wydatkowanie środków jeszcze do końca 2015 roku.
Rodzaje funduszy_220115.PNG
Środki z UE będą rozdysponowane zarówno przez instytucje ogólnopolskie (np. NFOŚiGW, NCBR) jak również z poziomów regionalnych- wojewódzkich z Urzędów Marszałkowskich. Po lewej stronie schemat przedstawiający możliwe źródła pozyskania środków oraz potencjalne instytucje zarządzające konkursami.

W oparciu o regionalną mapę pomocy (zdjęcie poniżej) można określić potencjalną wartość dotacji/ pożyczki preferencyjnej dla odpowiedniej wielkości przedsiębiorstwa planującego inwestycję w konkretnym województwie.

Poniżej podane wartości na mapie dotyczącą dużych podmiotów/ przedsiębiorstw. Do niniejszych wartości należy odpowiednio dodać: 10% dla średnich przedsiębiorstw oraz 20% dla małych oraz mikro przedsiębiorstw:


Regionalna mapa pomocy.jpg
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 

Zakres interwencji
Rolą funduszy UE powinno być promowanie efektywności energetycznej poprzez wdrożenie najbardziej efektywnych energetycznie technologii. Jednym z kierunków takich działań może być m.in. kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych skutkująca wykorzystaniem technologii odzysku ciepła i wysokimi parametrami termoizolacyjności. Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje takich projektów jest przeprowadzenie audytów energetycznych, z których będzie można zweryfikować faktyczne oszczędności energii. Przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:
• ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
• przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
• budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła;
• instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
• instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;
• instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Działania te mogą być prowadzone w koordynacji z realizacją projektów z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczych oraz rozwoju wysokosprawnej kogeneracji prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i chłód. 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Wysokość dofinansowania na chwilę obecną nie została ostatecznie określona. Prawdopodobnie wysokość dofinansowania będzie zależna od mapy pomocy.

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego poza wsparciem bezzwrotnym przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej. W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.

Termin naboru wniosków przewidziany został wstępnie na I/II kwartał 2015 roku.

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
Rodzaj dofinansowywanych projektów w poszczególnych województwach wygląda następująco: 

PODLASKIE
1. DZIAŁANIE 5.1 ENERGETYKA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
2. DZIAŁANIE 8.5 REWITALIZACJA
3. DZIAŁANIE 5.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SEKTORZE MIESZKANIOWYM I BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

MAZOWIECKIE
1. PRIORYTET INWESTYCYJNY [SEKCJA 2.A.4] Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
2. PRIORYTET INWESTYCYJNY [SEKCJA 2.A.4] Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
3. PRIORYTET INWESTYCYJNY [SEKCJA 2.A.4] Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

ZACHODNIOPOMORSKIE
1. III OP, PI 4.1: promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
2. III OP, PI 4.3: wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.
3. IX PI 9.1 : inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych
4. IX OP, PI 9.2: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1. Priorytet inwestycyjny 4.1. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
2. Priorytet inwestycyjny 4.3 „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”
3. Priorytet inwestycyjny 4.7. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”
4. Priorytet inwestycyjny 9.2. „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich”

POMORSKIE
1. PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich
2. PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
3. PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
4. PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

WIELKOPOLSKIE
1. PRIORYTET INWESTYCYJNY 4c 2.A.4. Nazwa: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i sektorze mieszkaniowym LUBUSKIE
2. Priorytet inwestycyjny 4.1.: Cel szczegółowy: Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego
3. Priorytet inwestycyjny 4.3.: Cel szczegółowy: Racjonalizacja zużycia energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
4. Priorytet inwestycyjny 4.5.: Cel szczegółowy: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
5. Priorytet inwestycyjny 4.7.: Cel szczegółowy: Rozwój energetyki rozproszonej opartej na skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej

ŁÓDZKIE
1. 2.A.4 (III-4.1) Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
2. 2.A.4 (III-4.3) Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
3. 2.A.4 (III-4.5) Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
4. 2.A.4 (III-6.1) Priorytet inwestycyjny 6.1. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie
5. 2.A.4 (IV-9.2) Priorytet inwestycyjny 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

LUBELSKIE
1. Priorytet inwestycyjny 4c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

KUJAWSKO-POMORSKIE
1. 2.A.4 PRIORYTET INWESTYCYJNY 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
2. 2.A.4 Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

DOLNOŚLĄSKIE
3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
3.5 Wysokosprawna kogeneracja
4.1 Gospodarka odpadami
6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

OPOLSKIE
1. IV.2.A.4 (4.3) Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

ŚLĄSKIE
2.4. OŚPRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
2.4.1. Priorytet inwestycyjny 4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
2.4.3. Priorytet inwestycyjny 4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
2.4.4. Priorytet inwestycyjny 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
2.4.5. Priorytet inwestycyjny 4g promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Cel szczegółowy, oczekiwane rezultaty, wskaźniki rezultatu
2.5.2. Priorytet inwestycyjny 6a inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie
2.10.1. Priorytet inwestycyjny 9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które Przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych
2.10.2. Priorytet inwestycyjny 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

ŚWIĘTOKRZYSKIE
1. Priorytet inwestycyjny 4.c. wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym
2. Priorytet inwestycyjny 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

MAŁOPOLSKIE
1. Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
2. Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich Sektorach. Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
3. Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
4. Cel tematyczny 6. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem Priorytet inwestycyjny 6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu
5. Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem . Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

PODKARPACKIE
1. Priorytet inwestycyjny. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (PI 4.1)
2. Priorytet inwestycyjny. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (PI 4.3)
3. Priorytet inwestycyjny. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. (PI 4.5)
4. Priorytet inwestycyjny. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (PI 9.2)
5. Priorytet inwestycyjny. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (PI 9.7) .

Wnioskodawcami mogą być m. in.: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Przewiduje się wykorzystanie instrumentów finansowych w formie bezzwrotnych i zwrotnych form wsparcia. Planowane terminy naboru określa się na I/II kwartał 2015 roku.

PROSUMENT
Celem programu jest osiągnięcie efektu ekologicznego, poprzez zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Rodzaj dopuszczalnych instalacji:
1. źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
2. systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii.

Wymagania programowe, jakie należy spełnić to:
• wysoka jakość instalowanych urządzeń,
• instalacja liczników energii cieplej lub elektrycznej,
• gwarancja producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy, na co najmniej 5 lat,
• pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę , jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót
• projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna posiadająca prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Planowana forma dofinansowania:
• pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
• dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
• maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
• określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
• oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
• maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

W przypadku osób fizycznych:
• jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej -100 000 zł,
• kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej -150 000 zł,
Natomiast w przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych:
• jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej -300 000 zł,
• kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej - 450 000 zł.

Kosztem kwalifikowanym w projekcie może być:

  • projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji,
  • zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięcie


Nabór wniosków odbywał sie będzie w sposób ciągły a zaplanowany jest na drugi kwartał 2015 roku.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z Beatą Maczyszyn: 22 611 73 20 lub 667 637 071. Dla Twojej wygody podajemy również adres elektroniczny, na który możesz wysłac swoje pytania: beata.maczyszyn@pnocee.com

 

Facebook-like-button.jpeg

Artykuł chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym prawo Autora -  zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody PNO CEE jest zabronione.