KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE- Poddziałanie 3.2.2 POIR

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE- Poddziałanie 3.2.2 POIR

CEL PROGRAMU

Instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu

WNIOSKODAWCY

Przedsiębiorcy posiadający status MSP, zarejestrowani na terenie RP (wpis do rejestru przedsiębiorców), posiadający zdolność kredytową.

ZAKRES WSPARCIA

Inwestycje technologiczne, mające na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii.
Uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

 

     PROCEDURA APLIKOWANIA

 • Wystąpienie o kredyt do jednego z banków komercyjnych, z którymi prowadzi współpracę BGK
 • Uzyskanie promesy kredytu
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie
 • Ocena projektu ( w tym panel ekspertów)
 • Podpisanie umowy dofinansowanie
 • Realizacja projektu (rozpoczęcie najwcześniej po złożeniu wniosku o dotację)
 • Zakończenie projektu i wypłata premii technologicznej


ZASADY WSPARCIA

 • premia technologiczna stanowi spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.
 • Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.
 • Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 • Wdrożenie technologii ma polegać na stworzeniu bazy technologicznej (np. linii technologicznej) w której technologia będzie zastosowana w praktyce.

WYDATKI KWALIFIKOWANE

 • Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
 • Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 • Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
 • Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowlI
 • Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne

Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie
do BGK.

NABÓR WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu: 20 czerwca 2016 r.
Rozpoczęcie naboru 28 lipca 2016 r
Zakończenie naboru: 30 września 2016 r.

BUDŻET

500 000 000 zł

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi
w mapie pomocy regionalnej.
Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Wypłata dofinansowania następuje po zakończeniu realizacji projektu, przedłożeniu raportu po wdrożeniu innowacji technologicznej. Dotacja w formie premii technologicznej jest przekazywana na poczet rat spłacanego kredytu.
Kredyt bankowy jest wymagany dla uzyskania dofinansowania – do wniosku konieczne jest załączenie promesy kredytowej na realizację przedsięwzięcia (z warunkiem uruchomienia w sytuacji, kiedy będzie przyznane dofinansowanie).

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w danym konkursie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Mróz -Action Line Manager (R&D)

K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com