POLSKO IZRAELSKI KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZO- ROZWOJOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłosiły czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

 Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych.

WNIOSKODAWCY:

  • Mikro, mali, średni przedsiębiorcy
  • Konsorcja naukowe - co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
  • W konkursie uczestniczą polsko-izraelskie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca polski oraz co najmniej jeden przedsiębiorca izraelski.

 

*więcej informacji na temat Izraela i możliwościach potencjalnej współpracy z firmami izraelskim znajdziesz też na stronach Ambasady Izraela

POZIOMY DOFINANSOWANIA:

 

  Badania przemysłowe

  Poziom podstawowy 50%

 Prace rozwojowe

 Poziom podstawowy 25%

 Jednostka naukowa

 Do 100%

 Do 100%

 Mikro/mały przedsiębiorca

 Max 80%

 Max 60%

 Średni przedsiębiorca

 Max 75%

 Max 50%

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu do NCBR.
Wniosek składa się ze:

  • wspólnego opisu projektu (Eureka Project Form) w języku angielskim, który należy złożyć równolegle też w MATIMOP/ISERD  
  • wniosku krajowego wraz z załącznikami w języku polskim

Budżet:  2 000 000 zł

Dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 zł z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

NABORY: do 19 lipca 2016 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

PNO Consultants Sp. z o. o.
T: 22 370 28 66
E: info.pl@pnocee.com