PRO DOLNOŚLASKIE Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4 ATworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

 

                                       

RPO Dolnośląskie -Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4 ATworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

 

Termin naboru: od godz. 8.00 dnia 30.11.2015r. do godz.15.00 dnia 21.12.2015r.

 

INTELIGENTNE SPCJALIZACJE REGIONU:

  1. BRANŻA CHEMICZNA I FARMACEUTYCZNA
  2. MOBILNOŚĆ PRZESTRZENNA
  3. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
  4. SUROWCE NATURALNE I WTÓRNE
  5. PRODUKCJA MASZYN URZĄDZEŃ, OBRÓBKA MATERIAŁÓW
  6. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE (ICT)

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegający na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:
• stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
• dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
• otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
• działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

W ramach powyższego Schematu1.4 A preferencje uzyskają projekty:
• realizowane w partnerstwie;
• realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim beneficjentom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF. 

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

budżet wynosi 3 981 464 PLN.
 

Beneficjenci chcący realizować projekty na obszarze ZIT WROF w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków ZIT WROF czy horyzontalnych.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) - stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa - wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) - tworzenie Planów rozwoju eksportu (krótkoterminowych) przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy - wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych

Beneficjent musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 15 % kosztów kwalifikowalnych.