Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 - wsparcie INWESTYCJI

RPO -Ukierunkowane na kompleksowe wsparcie rozwoju województw. Województwo samodzielnie kształtuje swój program w oparciu o specyfikę wynikającą z uwarunkowań i strategii regionalnych.
W latach 2014-2020 województwa dysponują ponad 31 mld euro

RPO wspiera następujące obszary inwestycyjne:

 • bezpośrednie inwestycje w MŚP,
 • wdrażanie innowacji produktowych i technologicznych podnoszące konkurencyjność szczególnie na rynkach międzynarodowych
 • wdrożenie w przedsiębiorstwach dostępnych wyników badań/ rozwiązań technologicznych
 • wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości (wraz ze wsparciem kapitałowym start-up’ów),
 • inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług,
 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej strategicznej dla regionu z punktu widzenia regionalnych inteligentnych specjalizacji
 • wsparcie kapitałowe rozwoju firm opartych o innowacyjne pomysły (venture capital)
 • dokapitalizowanie lub tworzenie odnawialnych instrumentów finansowych, w szczególności: funduszu funduszy, funduszy mikropożyczkowych lub poręczeniowych dla MŚP działających na rynku lokalnym i regionalnym
 
Typy beneficjantów:
 • Przedsiębiorstwa (MŚP)
 • Jednostki naukowe
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst
 • podmioty zarządzające klastrami
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi lub spółkami celowymi tworzonymi przez jednostki naukowe lub szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi lub jednostkami badawczo-naukowymi    

 

AKTULANE NABORY RPO NA PROJEKTY INWESTYCYJNE:

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOSLKIEGO. 1.2.2 Infrastruktura Badawczo-Rozwojowa przedsiębiorstw

RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

RPO WWM 1.4.2 pakietowanie produktów i usług

RPO WWM 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

RPO WWM 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP