RPO Śląskie: Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

 

 

1.    Branża chemiczna i farmaceutyczna

2.    Mobilność przestrzenna

3.    Żywność wysokiej jakości

4.    Surowce naturalne i wtórne

5.    Produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów

6.    Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

 

 

 

 

RPO Śląskie: Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
 
Poziom dofinansowania: 80,00 %
Budżet naboru [PLN] 221 305 000,00
Terminy: od dnia 29.08.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 31.12.2016 r. (do godz. 12:00).

 

Przedmiotem konkursu jest kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

Typy projektów:

  1. Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych 
    z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

 

BENEFICJENCI:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Jednostki naukowe
  2. Konsorcja naukowe
  3. Konsorcja naukowo - przemysłowe
  4. Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów:

- Uczelnie;

- Jednostki naukowe;

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;

- Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

- Fundacje

 

maksymalny poziom dofinansowania projektu: 80 % w tym, zgodnie z zasadami pomocy publicznej

- dla części gospodarczej: intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50%
- dla części niegospodarczej: 100%.
 
minimalny poziom wkładu własnego - 20%