RPO K-P 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

                                                                            

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU:

 1. NAJLEPSZA BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ
 2. MEDYCYNA, USŁUGI MEDYCZNE I TURYSTYKA ZDROWOTNA
 3. MOTORYZACJA, URZĄDZENIA TRANSPORTOWE I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
 4. NARZĘDZIA, FORMY WTRYSKOWE, WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 5. PRZETWARZANIE INFORMACJI, MULTIMEDIA, PROGRAMOWANIE, USŁUGI ICT
 6. BIOINTELIGENTNA SPECJALIZACJA – POTENCJAŁ NATURALNY, ŚRODOWISKO, ENERGETYKA
 7. TRANSPORT, LOGISTYKA, HANDEL – SZLAKI WODNE I LĄDOWE
 8. DZIEDZICTWO KULTUROWE, SZTUKA, PRZEMYSŁY KREATYWNE

RPO KUJAWSKO-POMORSKIE 1.5.2  Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

 • Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.  
 • Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
 • Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
 • Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.

BENEFICJENCI

 • spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w partnerstwie z instytucją/ami otoczenia biznesu
 • samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w partnerstwie z instytucją/ami otoczenia biznesu

TERMIN NABORU:

28.06.2016 r. do 15.07.2016 r

 

BUDŻET KONKURSU: 17 552 00,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych projektu grantowego, dla projektów nie objętych pomocą publiczną.

Wnioskodawca ma obowiązek wybrać z poniższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu, które będą odzwierciedlać specyfikę jego przedsięwzięcia oraz jego cele:

1.       liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji,

2.       liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym

3.       liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym

4.       liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności

5.       liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego

6.       liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje

7.       liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe

8.       inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)

9.       liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Mróz 
Action Line Manager (R&D)
K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com