RPO kujawsko-pomorskie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

RPO kujawsko-pomorskie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne - 19.09.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne - 30.09.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - lipiec 2017 r.

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo
Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1) Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.
2) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
3) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 3.6 Regulaminu konkursu.

Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi mniej niż 1 mln zł – w ramach schematu 1.

Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi co najmniej 1 mln zł – w ramach schematu 2.

 

Podział alokacji na schematy wsparcia przedstawia się następująco:

Schemat 1: 44 261 000,00 zł

Schemat 2: 88 522 000,00 zł