RPO Opolskie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

                                                                         

RPO Opolskie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

TERMINY: od 5 września 2016 r do 30 września 2016 r.. Roztrzygnięcie konkursu marzec 2017 r.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: 85 %

BUDŻET: 150 800 000,00 PLN.

BENEFICJENCI: 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa

  Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt w subregionach. Ośrodki subregionalne wraz z wykazem gmin, które wchodzą w skład subregionów zostały określone w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu

OBSZAR KONKURSU:

 

 1. budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
 2. zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy);
 3. wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji;
 4. rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
 5. infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską;
 6. infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
 7. systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza;
 8. inne projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej w szczególności:

a) budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej w celu przyłączenia nowych odbiorców do sieci i redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła;

b) modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą.

 W RAMACH JEDNEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU NIE MA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OBU ZAKRESÓW WSPARCIA:

- MOBILNOŚĆ MIEJSKA - typy projektów ujęte w pkt. 1-7,

- SIEĆ CIEPLNA/CHŁODNICZA - typy projektów ujęte w pkt. 8 a) i b)

DLA KAŻDEGO Z NICH OBOWIĄZUJĄ ODRĘBNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW.

REALIZACJA OBU ZAKRESÓW WSPARCIA JEST MOŻLIWA POPRZEZ ZŁOŻENIE DWÓCH ODRĘBNYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU.

 

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY ►