RPO Podkarpackie - 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

                                                                                      

RPO Podkarpackie - 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

TERMIN KONKURSU:  IV kwartał 2016 r.

W ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych
  • średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych 

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

  • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

b) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

  • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł.

 

Kwota przeznaczona na konkurs – 200 000 000 zł.