RPO WL 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

                                                                           

 INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU:

 1. BIOGOSPODARKA
 2. MEDYCYNA I ZDROWIE
 3. ENERGETYKA NISKOEMISYJNA
 4. INFORMATYKA I AUTOMATYKA

 

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

 1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

BENEFICJENCI

Mikro i małe przedsiębiorstwa

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Wsparcie dla:

 • dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w RSI WL 2020 lub polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych.
 • projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania
 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego

Poziom dofinansowania, wartość projektu oraz wkład własny

 • Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: 70%
 • Minimalny wkład własny beneficjenta rozumiany jako % wydatków kwalifikowalnych: 30%
 • Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
 • Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 30 000,00 PLN
 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN

Miejsce składania wniosków: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014)

TERMIN NABORU:

30.06.2016 r. do dnia 08.09.2016 r. do godz. 15.00.

BUDŻET KONKURSU: Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 281 876 295,73 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 28 187 629,57 zł.