RPO WMałop. 1.2.2 Infrastruktura Badawczo-Rozwojowa przedsiębiorstw

                                                                                   

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU:

 1. NAUKI O ŻYCIU (LIFE SCIENCES)
 2. ENERGIA ZRÓWNOWAŻONA
 3. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (TIK)
 4. CHEMIA
 5. PRODUKCJA METALI I WYROBÓW METALOWYCH ORAZ WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 6. ELEKTROTECHNIKA I PRZEMYSŁ MASZYNOWY
 7. PRZEMYSŁY KREATYWNE I CZASU WOLNEGO
 8. RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2  Infrastruktura Badawczo-Rozwojowa przedsiębiorstw

ZAKRES PROGRAMU

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.:

A) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,

B) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych.

BENEFICJENCI

 • Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego

Duże przedsiębiorstwa (inne warunki udziału):

 • W wyniku realizacji projektu wystąpią konkretne efekty dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki,
 • Limit środków w ramach Poddziałania 1.2.2 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 10 000 000 EUR.

TERMIN NABORU:

Od 30 czerwca 2016 r do 30 WRZEŚNIA 2016 r.

BUDŻET KONKURSU: 87 760 000,00 PLN.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

 

Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie, wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią kompletne, wiarygodne i realne plany dotyczące prac badawczo rozwojowych,

jakie będą prowadzone na infrastrukturze zakupionej w projekcie tzn.:-

a) agendę badawczą, zawierającą opis obszarów działalności badawczo rozwojowej, uzasadniającą inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową, będącą przedmiotem projektu,
b) plan wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej, określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury w okresie trwałości.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta i za zgodą instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie możliwe jest jednokrotne wydłużenie okresu realizacji o maksymalnie 12 miesięcy.

MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY

Minimalny wkład własny w przypadku Wnioskodawców posiadających status mikro lub małego przedsiębiorstwa wynosi 45%, dla średnich przedsiębiorstw 55%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 65%.

W ramach konkursu maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: typ projektów A tj.: infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach - 10 000 000 PLN.
typ projektów B tj.: centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach - 25 000 000 PLN. W ramach konkursu nie ustalono minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Mróz
Action Line Manager (R&D)
K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com