RPO WOJ. ŁÓDZKIEGO - DZIAŁANIE 1.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIEBIORSTW

                                                                 

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU

  1. NOWOCZESNY PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY I MODY (W TYM WZORNICTWO);
  2. ZAAWANSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE;
  3. MEDYCYNA, FARMACJA, KOSMETYKI;
  4. ENERGETYKA, W TYM ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII;
  5. INNOWACYJNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE;
  6. INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJI

RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Działanie 1.2.2  PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

ZAKRES PROGRAMU

Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje. Dofinansowanie będzie przyznane projektom zakładającym przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

 

PROCENT DOFINANSOWANIA PROJEKTU

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania projektu środkami EFRR wydatków kwalifikowalnych w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi (zgodnie § 11 ust. 14 Regulaminu konkursu):

   Badania przemysłowe:

        - mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %;

        - średnie przedsiębiorstwa: 75 %;

        - duże przedsiębiorstwa: 65 %.

 

   Eksperymentalne prace rozwojowe:

        - mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%;

        - średnie przedsiębiorstwa: 50%;

        - duże przedsiębiorstwa: 40 %.

 

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 700 000 zł (zgodnie z § 11 ust. 7 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 6 000 000 EUR (słownie: sześć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 25 578 600 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset zł).

BENEFICJENCI

  • przedsiębiorcy;
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

 

TERMIN NABORU: IV kw. 2016

BUDŻET KONKURSU: 42 644 000 PLN