RPO Woj Dolnośląskiego Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”

Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”

  • Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
  • Schemat 3.2 B Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE
  • Schemat 3.2 C Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

 

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz. 15.00 dnia 31.08.2016 r.

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

1) (3.2 A) Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

Pod warunkiem że:

a) W przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 35% (uwzględniając całą inwestycję).

b) W przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania wsparcie:

- może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu oraz, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej i gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;

- może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

- musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.

c) W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

2) (3.2 B) Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

 

3) (3.2 C) Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) MŚP;

2) grupy producentów rolnych;

3) przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

 

alokacja  PLN wynosi 20 394 167 PLN.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

- pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną:

 

Przedsiębiorca          Maksymalne dofinansowanie

Mikro                                      65%

Mały                                       65%

Średni                                    55%

Duży                                      45%

 

- pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych:

Przedsiębiorca          Maksymalne dofinansowanie

Mikro                                      65%

Mały                                       65%

Średni                                    55%

Duży                                      45%

 

- pomoc na badania środowiska:

Przedsiębiorca          Maksymalne dofinansowanie

Mikro                                      70%

Mały                                       70%

Średni                                    60%

Duży                                      50%


Wydatki kwalifikowalne możliwe do finansowania:

1) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,

2) wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę.

3) wydatki związane z przeprowadzeniem audytów energetycznych przed realizacją inwestycji.