RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Działanie 3.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Działanie 3.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

Projekt dotyczący przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.;


a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem, 
c) realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 
d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

 

BENEFICJENCI:

·        jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

·        inna jednostka sektora finansów publicznych;

·        przedsiębiorstwo komunalne;

·        organizacja pozarządowa;

·        kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego;

·        podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1];

·       partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

TERMIN NABORU:

Termin, do którego można składać wnioski - 30.12.2016r. Termin rozstrzygnięcia konkursu - maj 2017r.

BUDŻET KONKURSU:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium B.12 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Wartość dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie budynku poddanego modernizacji energetycznej w ramach projektu wynosi nie więcej niż 1 mln PLN.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 700 721,00 Euro (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy siedemset dwadzieścia jeden Euro), tj. 29 840 990,90 zł, (kurs Euro = 4,4534 z dnia 28 stycznia 2016 r.).

 

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY ►