RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1.2.3 bony na innowacje

 

                                                                                 

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU:

 1. NAUKI O ŻYCIU (LIFE SCIENCES)
 2. ENERGIA ZRÓWNOWAŻONA

 3. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

 4. CHEMIA

 5. PRODUKCJA METALI I WYROBÓW METALOWYCH ORAZ WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

 6. ELEKTROTECHNIKA I PRZEMYSŁ MASZYNOWY

 7. PRZEMYSŁY KREATYWNE I CZASU WOLNEGO

 

RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

1.2.3 bony na innowacje

ZAKRES PROGRAMU

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup Usług badawczo-rozwojowych:

 • usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych
 • usługi w zakresie wzornictwa.

Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

 • usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
 • usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
 • usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
 • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym,


BENEFICJENCI: Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

TERMIN NABORU: od 06.06.2016 do 31.10.2016

BUDŻET KONKURSU: 16 823 592,00 PLN.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW: Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.


Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi50 000 PLN,
 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.