RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 1.2 Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw bony na innowacje

 

                                                                                    

 

INTELIGENTNE SPECJHALIZACJE REGIONU:

 1. BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ
 2. INTELIGENTNE SYSTEMY
 3. NOWOCZESNE USŁUGI DLA BIZNESU  
 4. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA

 

 

RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

1.2 Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw bony na innowacje

ZAKRES PROGRAMU

W ramach konkursu wspierane będą bony na innowacje. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Wykonawcami usług prac badawczych mogą zostać

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
 • instytuty badawcze
 • inne jednostki organizacyjne

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty obejmujące wyłącznie zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego. Wsparcie może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

 • analizy przedwdrożeniowe, opracowanie innowacyjnych rozwiązań,
 • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań w tym wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
 • opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego opracowania cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu w celu wprowadzenia go na rynek,
 • opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektów konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania.

BENEFICJENCI

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadający siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.

TERMIN NABORU:

Konkurs otwarty, nabór zostanie podzielony na trwające około miesiąca rundy. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie w serwisie RPO WM z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.

BUDŻET KONKURSU: 21 349 500 PLN

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Maksymalny poziom dofinansowania - 80% kosztów kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny – 20% kosztów kwalifikowanych projektu. Beneficjent zobowiązany jest posiadać środki finansowe na zapewnienie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW:

50 tys. PLN dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

100 tys. PLN przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu