RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 4.1 ODNAWIALNIE ŹRÓDŁA ENERGII „ infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”

RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

4.1 ODNAWIALNIE ŹRÓDŁA ENERGII „ infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”

 

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

BENEFICJENCI

·        JST, ich związki i stowarzyszenia;

·        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

·        jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

·        administracja rządowa;

·        uczelnie/szkoły wyższe;

·        zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;

·        spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego);

·        organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym);

·        Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

Maksymalny poziom dofinansowania - 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

TERMIN NABORU:

od 30.05.2016 do 26.09.2016

BUDŻET KONKURSU: 42 538 000,00 PLN

 

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY ►