RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

                             

                                                                 

INTELIGENTNE SPECJHALIZACJE REGIONU:

 1. BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ
 2. INTELIGENTNE SYSTEMY
 3. NOWOCZESNE USŁUGI DLA BIZNESU  
 4. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA

 

RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2  Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

ZAKRES PROGRAMU
Dofinansowanie skierowane zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in.

 • w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
 • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
 • Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
 • Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

BENEFICJENCI

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

TERMIN NABORU: Od 30 czerwca 2016 r do 31 sierpnia 2016 r.

BUDŻET KONKURSU: 30 716 000,00 PLN

WARUNKI DOFINANSOWANIA

 • Kwota dofinansowania: do 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU

400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo; 

350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

 

Miejsce składania wniosków: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Sposób składania wniosków o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć między innymi strategię biznesową w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, którą skutecznie opracujemy dla Państwa firmy na wybrane rynki zagraniczne.