RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:
Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów określone dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych  RPO WO 2014-2020 tj.:
1. budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
2. zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy);
3. wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji;
4. rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
5. infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską;
6. infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
7. systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza;
8. inne projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej w szczególności:
a) budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej w celu przyłączenia nowych odbiorców do sieci i redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła;
b) modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą.
 
BENEFICJENCI:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
przedsiębiorstwa
 

TERMIN NABORU:

od 2016-09-05 do 2016-09-12

BUDŻET KONKURSU:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85 %

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej:

a)      W odniesieniu do projektów dot. transportu niskoemisyjnego – zgodnie z Wytycznymi w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w transporcie zbiorowym.

b)      W odniesieniu do projektów dot. sieci ciepłowniczych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 2021)

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi łącznie 150 800 000,00 PLN.