RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

3.2 Modernizacja energetyczna budynków

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:

1.      ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,

2.      modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,

3.      montaż zewnętrznych urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),

4.      izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub  wymianą źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę),

5.      likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,

6.      modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła,

7.      zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii w budynku (w tym zawory termostatyczne),

8.      modernizacja instalacji elektrycznej budynku, która skutkować będzie ograniczeniem strat energii,

9.      instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

10.   instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji,

11.    modernizacja lub wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku (zamontowanego w/na budynku na stałe).

 

TERMIN NABORU:

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 8 września 2016 r.

BUDŻET KONKURSU: 198 000 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: Zgodnie z zapisami SZOOP - 500 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu. Zgodnie z zapisami SZOOP - projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu - Zgodnie z zapisami SZOOP – 10 000 000 PLN

 

BENEFICJENCI

·        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

·        podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

·        jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,

·        spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS (towarzystwa budownictwa społecznego),

·        organizacje pozarządowe,

porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.