RPO WP 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

                                                                                         

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU:

  1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
  2. BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
  3. ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
  4. SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
  5. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 

 

 

 

RPO WP 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

Projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie należących do sieci TENT, w tym:

  • Budowa, przebudowa lub modernizacja terminali przeładunkowych wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą,
  • budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury technicznej lub operacyjnej, w tym placów składowych i przeładunkowych, magazynów, parkingów, dróg wewnętrznych,
  • zakup lub modernizacja urządzeń wykorzystywanych wyłącznie przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych,
  • zakup lub modernizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych.

Celem konkursu jest zwiększenie ilości przewozów towarowych LHS na stacji Wola Baranowska oraz zapewnienie dodatkowej zdolności przerobowej terminali przeładunkowych.

BENEFICJENCI: 
przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą terminali przeładunkowych lub prowadzące działalność gospodarczą związaną z magazynowaniem i działalnością wspomagającą transport.

WARUNKI KONKURSU: 
Zgodnie z zapisami RPO WP 2014-2020 projekty realizowane będą w obrębie stacji kolejowej Wola Baranowska LHS1, zlokalizowanej w województwie podkarpackim, na terenie dwóch powiatów, tj. powiatu tarnobrzeskiego oraz mieleckiego.Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Min wartość projektu - nie dotyczy.
Max wartość projektu- - nie dotyczy.
Min wartość wydatków kwalifikowanych projektu - nie dotyczy.
Max wartość wydatków kwalifikowanych projektu - nie dotyczy.
Max dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO

TERMIN NABORU:

od 30 czerwca 2016 r. do 8 września 2016 r

BUDŻET KONKURSU: 42 000 000,00 zł

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Mróz 
Action Line Manager (R&D)

K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com