SOKÓŁ Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

SOKÓŁ Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych (NFOŚiGW)

ZAKRES PROGRAMU

Wdrożenie inniowacyjnych technologii środowiskowych śłużacych ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 

Zrównoważona energetyka:

·        Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

·        Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:

·        Materiałów i technologii

·        Systemów energetycznych budynków

·        Rozwoju maszyn i urządzeń

·        Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów

Surowce naturalne i gospodarka odpadami:

·        Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

·        Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

w fazie B+R: Przedsięwzięcia, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe. Jako prace rozwojowe, należy rozumieć prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursu.

w fazie W: Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie/zakładzie polegające na: uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii,  wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe.

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA

1) dotacja (faza B+R),

2) pożyczka (faza B+R oraz faza W),

3) inwestycja kapitałowa (faza W)

 

w ramach fazy B+R:

dofinansowanie w formie dotacji

1.       maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:

a.       mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych;

b.      średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych;

c.       dużych przedsiębiorstw  – do 60% kosztów kwalifikowanych;

dofinansowanie w formie pożyczki

1. maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych,

przy czym nie ma możliwości łączenia tych dwóch form wsparcia.

w ramach fazy W:

dofinansowanie w formie pożyczki

1. maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych,

dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej

1. do 85% kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem projektów realizowanych w formule project finance, w których wysokość udzielonego dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych

 

 

TERMIN NABORU: od 01.08. do 30.11.2016 r., do godz. 15.30

BUDŻET KONKURSU:

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł,
w tym:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 50 000 tys. zł,

2) dla zwrotnych form dofinansowania (faza W) – do 950 000 tys. zł.