SZYBKA ŚCIEŻKA 1.1.1 POIR

CEL PROGRAMU

Konkurs w ramach Działania 1.1.1 (Szybka ścieżka) – Projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, zgodne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami.Przedmiotem projektu może być prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych bądź wyłącznie prac rozwojowych. Minimalny poziom gotowości technologicznej projektu to 2. Dodatkowo należy określić jak ten poziom się zmieni po przeprowadzeniu prac B+R. Efektem projektu musi być wprowadzenie nowego/zasadniczo zmienionego produktu lub usługi. Nowość musi odnosić się co najmniej do skali kraju i należy udowodnić, że występuje zapotrzebowanie rynkowe na tego typu rozwiązanie.

Przedmiotem prac B+R może być również nowa/zasadniczo zmieniona technologia.

BENEFICJENCI

DUŻE przedsiębiorstwa.

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Zakres udzielanego wsparcia – dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).


NABÓR WNIOSKÓW

Aplikacje można składać od 1 czerwca do 30 grudnia 2016. Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 1 000 000 000 PLN, w tym:

a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 100 000 000 PLN;

b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000 PLN.

Poziom i wartość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, tj. równowartości: – 20 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub – 15 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Intensywność dofinansowania

Dla badań przemysłowych:

·        Do 65%

Dla prac rozwojowych:

·        Do 40%

Dostępne są formy wypłaty dofinansowania zarówno w formie refundacji jak i w formie zaliczek. Pierwsza zaliczka wynosi max. 10% kwoty dofinansowania.Dofinansowanie jest przekazywane w transzach.

PODWYKONAWSTWO:

Jest dopuszczalne, ale nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych projektu.

Podwykonawcą może być jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania, instytut PAN, uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy. Podwykonawca taki musi posiadać ocenę co najmniej B.

Zlecenie podwykonawstwa innemu podmiotowi (np. przedsiębiorcy) jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody NCBiR.

Dodatkowo wszelkie umowy o dzieło zaliczane są do kategorii podwykonawstwo.

WYDATKI KWALIFIKOWANE:

  • Wynagrodzenia pracowników (obecnych jak i przyszłych) zaangażowanych w projekt (w tym również zatrudnionych na umowę zlecenie) koszty te obejmują wynagrodzenie brutto wraz z dodatkowymi obciążeniami opłacanymi przez pracodawcę
  • Koszty podwykonawstwa (do 60% kosztów kwalifikowanych) obejmującego również osoby zatrudnione na umowę o dzieło;
  • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) – w zakresie i przez okres ich wykorzystywania na projekt;
  • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, amortyzacja budynków) – łącznie kategoria ta nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych projektu;
  • Pozostałe koszty operacyjne (materiały, drobny sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowanego w prototypie, koszty promocji projektu (do 1% kosztów kwalifikowanych), koszty audytu zewnętrznego);
  • Koszty pośrednie – rozliczane ryczałtem (max. 17% sumy kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Najwcześniej dzień po złożeniu wniosku, i nie później niż do 31 grudnia 2023 roku. W przypadku pozytywnego zakończenia realizacji projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia jego wyników w ciągu 3 lat.

 

Magdalena Mróz -Action Line Manager (R&D)

K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com