Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” – Działanie 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” – Działanie 2.1

 Konkurs „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” – Działanie 2.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wnioskodawca: Przedsiębiorcy zarówno posiadający status MSP, jak i podmioty duże, zarejestrowani na terenie RP (wpis do rejestru przedsiębiorców).Nie jest dopuszczalne aplikowanie w ramach konsorcjum.

Rodzaje projektów objęte dofinansowaniem: Projekty o charakterze tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycję w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, w obszarach badawczych zgodnych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Wymagane jest również aby dla zgłaszanego przedsięwzięcie została przygotowana (i załączona do wniosku) agenda badawcza, odnosząca się do sposobu i zakresu wykorzystania pozyskanej infrastruktury. Efektem realizacji agendy badawczej musi być nowy/zasadniczo zmieniony produkt/usługa.

Innowacyjność: Wymagana – minimum w skali kraju, przy czym udowodnienie szerszej skali innowacyjności daje szansę na uzyskanie większej ilości punktów w ocenie. Przedmiotowy zakres dotyczy efektów realizacji agendy badawczej

Minimalna/maksymalna kwota projektu (wydatki kwalifikowane): Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych to 2 mln PLN. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Forma wypłaty dofinansowania (w tym zaliczki): Dostępne są formy wypłaty dofinansowania zarówno w formie refundacji jak i w formie zaliczek. Pierwsza zaliczka wynosi max. 10% kwoty dofinansowania. Dofinansowanie jest przekazywane w transzach.

Rodzaje wydatków kwalifikowanych:

W zakresie pomocy na inwestycje:

a)    nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

b)    nabycie lub wytworzenie innych środków trwałych

c)    nabycie robót i materiałów budowlanych

d)   zakup środków trwałych – maszyny, urządzenia i inne wyposażenie do prowadzenia prac badawczych

e)    nabycie WNiP w formie licencji, patentów, know how

f)    leasing nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – umowa leasingu obejmuje min. 5 lat od zakończenia realizacji projektu (dla dużych firm) i co najmniej 3 lata od zakończenia realizacji projektu dla firm MŚP

g)     leasing innych środków trwałych (z wyłączeniem leasingu zwrotnego, z koniecznością przeniesienia praw własności na korzystającego) – do dnia zakończenia projektu

Ograniczenia: suma a) i e) do 10% sumy kosztów kwalifikowanych.

 

W zakresie prac rozwojowych:

a)    koszty odpowiedniej wiedzy technicznej

b)    koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu

koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu (w ramach pomocy de minimis)

 

Rezultaty projektu – wskaźniki i forma ich osiągnięcia: 

1. Wskaźniki produktu (liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację, liczba wspartych laboratoriów badawczych, liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R, inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw - dotację, nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej.

2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej, liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej, liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury, wartość nakładów na działalność B+R, wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych, udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych, liczba nowych projektów B+R prowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwo, kwota przychodów ze sprzedaży wyników prac B+R, liczba wdrożonych wyników prac B+R, liczba wprowadzonych innowacji produktowych.

Na podstawie wskaźnika Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych badana będzie przewidywana wartość wydatków na działalność B+R generowanych w wyniku lub w związku z realizacją projektu

KLUCZOWE KRYTERIA OCENY:

1. Kryteria formalne

2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne: Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego; Potencjał Wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych; Projekt dotyczy inwestycji początkowej; Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS); Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową; Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji inwestycji; W związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców innych niż MSP); Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju;

3. Kryteria merytoryczne fakultatywne: w projekcie przywidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi (0-3-5 pkt); udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (0-1-2-3-4-5-6-7-8 pkt); przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla pracowników B+R (0-1-3-5 pkt); Wnioskodawca należy do sektora MSP (0 lub 5 pkt); Wnioskodawca jest członkiem KKK (0 lub 2 pkt)

Termin naboru: Od 1 września do 31 października 2016 (do godz. 16.15) 

budżet: 460 mln zł.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:


Magdalena Mróz 
Action Line Manager (R&D)
K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com