Zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie

Innowacja, choć ma wiele definicji, zawsze jest wymieniana jako kluczowe źródło konkurencyjności. Innowacje są odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania klientów, coraz krótszy cykl życia produktu, potrzebę osiągania zysków zgodnie z planami i oczekiwaniami właścicieli czy wreszcie sposób na trwałe budowanie wartości przedsiębiorstwa. Firmy, które podzielają ten pogląd uruchamiają działania o charakterze badawczo-rozwojowym, których efektem często jest zmiana realizowanych procesów technologicznych czy rozwinięcie oferty produktowej/usługowej celem zbudowania przewagi nad konkurencją.

Polskie przedsiębiorstwa poszukujące innowacji, najczęściej dokonują tego wewnątrz własnej organizacji. Widoczną efektywność w tym zakresie osiągają szczególnie firmy, posiadające własne zaplecze badawczo-rozwojowe, potencjał do realizacji projektów wynalazczych i racjonalizatorskich oraz kulturę sprzyjającą innowacji. Z kolei podmioty bez własnego zaplecza mogą rozważyć współpracę z placówkami naukowo-badawczymi, uczelniami, czy podmiotami świadczącymi usługi B+R. Jest truizmem, że dopasowanie profilu takiej placówki do celów przedsiębiorstwa będzie decydowało o powodzeniu projektu i komfortu współpracy. Dodatkowo, w przypadku występowania o dotację na przeprowadzenie badań, ocena potencjału naukowego do zrealizowania projektu będzie odgrywała kluczową rolę dla pozytywnej decyzji ewaluatorów. Powstaje zatem zasadnicze pytanie:

jakimi kryteriami kierować się wybierając najodpowiedniejszego partnera naukowego i jak go znaleźć?

PNO proponuje doradztwo w zakresie takiego zaplanowania i przeprowadzenia projektu z obszaru innowacji, aby uzyskać maksymalną efektywność jego realizacji pod względem osiągniętych rezultatów, czasu i kosztów oraz zaangażowania zasobów. Nasza usługa w szczególności obejmuje:

• rekomendację optymalnego zespołu naukowego do realizacji badawczej części innowacji, w celu wdrożenia i rozwijania innowacyjnych rozwiązań czy też ekspertów, którzy pomogą w rozwoju aktualnie wykorzystywanych technologii, wraz zapewnieniem opieki prawnej, w tym w zakresie własności intelektualnej
• pozyskanie dla przedsięwzięcia pracowników naukowych (ośrodka naukowego, badawczego), który swoim autorytetem i wsparciem merytorycznym przedsięwzięcia zaświadczy o jego wysokim potencjale naukowym.

Dodatkowo nasi konsultanci mogą wzmocnić planowaną innowację o:

• profesjonalną analizę potrzeb technologicznych i potencjału innowacyjności w firmie
• analizę najnowszego stanu techniki w danej dziedzinie (włączając badanie doniesień naukowych i zgłoszeń patentowych)
• wsparcie w zdefiniowaniu koncepcji innowacji w oparciu o metodologię TIPS/TRIZ
• pomoc w powołaniu własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego dającego możliwość pozyskania nawet 100% refundacji kosztów działalności badawczo-rozwojowej oraz korzystania z odpisów podatkowych
• aktywne wsparcie w utworzeniu efektywnego konsorcjum naukowo-przemysłowego, w tym w skali międzynarodowej; w ramach wsparcia oferujemy pomoc w pozyskaniu partnerów biznesowych i naukowych, jak również opiekę prawno-organizacyjną związaną z aspektami funkcjonowania konsorcjum
• pomoc w pozyskaniu środków na finansowanie innowacji (w tym bezzwrotne dotacje z programów brukselskich, unijnych i innych dostępnych w Polsce i wymiarze międzynarodowym)

Autor: Tomasz J. Hoffmann
Partner Zarządzający PNO CEE

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu: 22 611 73 20 lub info.pl@pnocee.com
 

Facebook-like-button.jpeg

Artykuł chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym prawo Autora -  zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody PNO CEE jest zabronione.