Knowledge Center - artykuły

Kontrola przed kontrolą

W euforii rozpoczętej kilka miesięcy temu nowej perspektywy finansowej, zapominamy o tym, iż Polska, w tym polscy przedsiębiorcy będą mieli nie tylko do wydania ale i rozliczenia (w rozumieniu poprawnego udokumentowania) ponad 70 mld euro. Zakończony okres programowania stanowiąc poligon doświadczalny dla beneficjentów ale i też instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie środków, ujawnił wiele luk i nieprawidłowości. Najczęstszym narzędziem wykrywania uchybień są oczywiście kontrole.

Solo czy w zespole? Dwie strategie pozyskiwania dotacji i realizowania projektu

Nowa perspektywa 2014 – 2020 jest równocześnie ostatnią, w ramach której Polska może spodziewać się tak dużego zastrzyku finansowego (72,9 mld). Będzie też ostatnią szansą na współfinansowanie projektów (również tych inwestycyjnych) w formie dotacji. Po 2020 roku pozostaną już tylko instrumenty zwrotne lub mieszane, z punktu widzenia przedsiębiorcy znacznie mniej atrakcyjne od pomocy bezzwrotnej. Bieżąca perspektywa finansowa stanowiła dla przedsiębiorstw poligon doświadczalny. Wzrost świadomości w zakresie wykorzystania środków pomocowych (zarówno tych unijnych, brukselskich jak i krajowych) widoczny jest w ilości przedsiębiorstw startujących do nowych konkursów. Kończąca się perspektywa 2007-2014 a wraz z nią ostatnie miesiące finansowania projektów powoduje, iż wielu przedsiębiorców nerwowo zastanawia się nad kontynuowaniem możliwości finansowania swoich pomysłów. (Szczególnie kiedy dofinansowanie obejmuje koszty bieżąco ponoszone przez przedsiębiorców np. koszty osobowe, koszty operacyjne, koszty ogólne).

Inteligentna Polska

Krajowa Inteligentna Specjalizacja stanowi integralną część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Celem opracowania takiego zakresu specjalizacji było wskazanie obszarów priorytetowych w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020. Wyłoniono 18 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które podzielone zostały na 5 działów:

Dotacja w 100% finansuje zatrudnienie naukowca w firmie

PSDB przeprowadziła badania, których celem było zrozumienie parametrów, jakich spełnienie pozwoliłoby na tworzenie synergii pomiędzy tymi dwoma światami. Badania PSDB pokazały, że młodzi naukowcy mogą się lepiej odnajdować w środowisku stwarzanym im przez przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że firmy tworzą kulturę efektywności i stawiania sobie celów w projekcie badawczym, doceniają praktyczne zastosowanie wyników badań i efekty (również finansowe) prac zespołu badawczego. Uczelnie natomiast poprzez bardzo hierarchiczny układ odbierają młodym naukowcom możliwość ponoszenia ryzyka w podejmowanych tematach badawczych, a sukces pojmują poprzez formalną poprawność realizacji projektu. Znacząco zamyka to drogę do badania tego co jeszcze nieodkryte.

Dotacje dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2015

W roku 2014 odbyły się ostanie konkursy z pozostałości puli pieniężnej z UE drugiego okresu programowego dla Polski 2007-2013. Nowe środki przyznane na lata 2014- 2020 zostaną uruchomione w roku 2015. Pierwsze konkursy powinny pojawić się na przełomie I/II kwartału 2015, natomiast podpisywanie pierwszych umów oraz wydatkowanie środków jeszcze do końca 2015 roku.

Strony