Knowledge Center - artykuły

Szybka Ścieżka dla Innowacji – nowy program dotacyjny skrojony pod potrzeby polskich przedsiębiorstw

Unia Europejska musi implementować jak najlepsze sposoby na wdrażanie przełomowych rozwiązań technologicznych i innowacji w komercyjnie atrakcyjnej ofercie rynkowej. Postęp naukowy i technologiczny musi być szybko i z pełnym wykorzystaniem potencjału przekształcany w zbywalne produkty, usługi i procesy.

Co to jest LIFE?

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz środowiska. Ogólnym celem LIFE jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki ochrony środowiska i prawodawstwa UE poprzez dofinansowywanie pilotażowych i demonstracyjnych projektów o wartości dodanej na skalę europejską. LIFE jest programem zarządzanym przez Komisję Europejską, za pośrednictwem dwóch Wydziałów, czyli Dyrekcji Generalnych: ds. Środowiska i ds. Działań w Dziedzinie Klimatu. Program w kolejnych odsłonach funkcjonuje od 1992 roku. Do tej pory działały jego cztery odsłony: LIFE I: 1992/95, LIFE II: 1996/99, LIFE III: 2000-2006 oraz LIFE +: 2007-2013. LIFE współfinansował blisko 4 tyś projektów w całej UE, zasilając je kwotą 3,1 mld euro. Komisja Europejska swoim rozporządzeniem z 11 grudnia 2013 powołała LIFE na okres 2014-2020. Rozporządzenie to ustanawia dwa podprogramy LIFE: środowisko i klimat i określa nowy budżet na rekordowym poziomie 3,4 mld euro.

HORIZON 2020. Czy to są dotacje dla Polskich firm?

Tworząc Horizon 2020 zachowano równowagę pomiędzy wspieraniem nauki, zwiększeniem konkurencyjności przemysłu i rozwiązywaniem problemów społecznych. Program ten podzielono na trzy odrębne, ale wzajemnie wspierające się filary: - doskonałość bazy naukowej - przywództwo przemysłu - wyzwania społeczne Doskonałość bazy naukowej działać będzie na pograniczu badań podstawowych, wzrostu gospodarczego i dobrobytu naszego społeczeństwa. Obejmować będzie cztery aspekty realizowane przez naukowców niezależnie czy działają oni na uniwersytetach, w ośrodkach naukowych czy w ramach zaplecza B+R przemysłu.

Dotacje dla przedsiębiorstw. Bezpośrednio z Brukseli

Kluczowe cele Unii Europejskiej Komisja Europejska (KE), będąca organem wykonawczym w ramach struktur Unii Europejskiej, reprezentuje interesy Unii jako spójnej całości na arenie międzynarodowej. Kompetencje KE obejmują wszystkie obszary kontrolowane przez Unię, ale jej rola jest szczególnie ważna w następujących sektorach:

• badania i rozwój technologiczny tak aby wzmacniać przewagę konkurencyjną UE na tle gospodarki światowej;

Strony