Dotacje 2014-2020

INNOMOTO - dotacje dla branży motoryzacyjnej

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.Na co otrzymasz dotację? na robotyzację linii montażowych,na inteligentne systemy logistyczne,na nowe technologie spawania laserowego czy łączenia kompozytów,na opracowanie prototypów ultralekkich aut lub samochodów autonomicznych, BENEFICJENCI: przedsiębiorcy konsorcja przedsiębiorstw

RPO WOJ. ŁÓDZKIE- Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

RPO WOJ. ŁÓDZKIE- Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii 1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki. Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii). Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.

RPO Woj. Świętokrzyskie- 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

RPO Woj. Świętokrzyskie- 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej

RPO Woj.Śląskiego- Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

RPO Woj.Śląskiego- Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych. terminy: od 29 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 dnia 13 października 2016 r.

Strony