Dotacje 2014-2020

RPO WOJ. PODKARPACKIEGO 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Finansowanie przeznaczone jest na: Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne. Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 8 września 2016 r. BUDŻET KONKURSU: 198 000 000,00 zł Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: Zgodnie z zapisami SZOOP - 500 000 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu. Zgodnie z zapisami SZOOP - projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu - Zgodnie z zapisami SZOOP – 10 000 000 PLN

RPO WOJ. MAZ. .1 ODNAWIALNIE ŹRÓDŁA ENERGII „ infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

RPO WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Finansowanie przeznaczone jest na:

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegajęcej na: modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii

1.3.2 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM

ZAKRES PROGRAMU

Celem Poddziałania jest wspieranie kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków:

·        ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;

·        wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);

1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

ZAKRES PROGRAMU

Celem Poddziałania 1.6.2 jest budowa sieci ciepłowniczej lub sieci chłodu (oraz przyłączeń), głównie na cele komunalno-bytowe w obszarach, posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.2:

Strony