Dotacje 2014-2020

RPO WWM 1.4.2 pakietowanie produktów i usług

RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat A Schemat A – system mazurskich kart turystycznych w systemie „sail pass” Wsparcie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć wynikających z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia” zmierzające do stworzenia w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne systemu zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z organizacją systemu „sail pass”. Ponadto dofinansowane zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

RPO WL 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Finansowanie przeznaczone jest na: Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne). Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej. TERMIN NABORU: 30.06.2016 r. do dnia 08.09.2016 r. do godz. 15.00.

RPO K-P 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

RPO kujawsko pomorskie1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Finansowanie przeznaczone jest na: Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych). Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym. TERMIN NABORU: 28.06.2016 r. do 15.07.2016 r

RPO WMałop. 1.2.2 Infrastruktura Badawczo-Rozwojowa przedsiębiorstw

RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura Badawczo-Rozwojowa przedsiębiorstw W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.: A) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług, B) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych. TERMIN NABORU: Od 30 czerwca 2016 r do 31 sierpnia 2016 r.

RPO WP 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

RPO woj. podkarpackie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych. Finansowanie przeznaczone jest na: Projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie należących do sieci TENT, w tym: Budowa, przebudowa lub modernizacja terminali przeładunkowych wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą, budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury technicznej lub operacyjnej, w tym placów składowych i przeładunkowych, magazynów, parkingów, dróg wewnętrznych, zakup lub modernizacja urządzeń wykorzystywanych wyłącznie przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych, zakup lub modernizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych.

Strony