1.4.1 RPO w podkarpackim

CEL

Rozwój mikro, małych i średnich firm. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i WNiP dla wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (kryterium dopuszczające). Wsparcie nie jest kierowane na projekty mające na celu wyłącznie zwiększenie zdolności produkcyjnych, jak również na odtworzenie zdolności produkcyjnych.

BENEFICJENT

Wnioskodawcą mogą być firmy MSP, prowadzące działalność nie krócej niż 12 miesięcy (licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie), a jeśli projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu TIK, minimalny okres prowadzenia działalności to 2 lata.

NABÓR WNIOSKÓW 19.01.2016 – 31.03.2016 

Preferowane będą przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R (mogą być to prace, które były zlecone do jednostek naukowych).

Wsparcia nie otrzymają:

 • Projekty z zakresu ochrony zdrowia
 • Wytwarzanie energii z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej
 • Gospodarka odpadami
 • Infrastruktura uzdrowiskowa, turystyczno-rekreacyjna realizowana przez przedsiębiorców świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe
 • Projekty z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w zakresie pomocy społecznej (żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, domy pomocy społecznej, domy seniora)
 • Projekty w zakresie opieki przedszkolnej.

BUDŻET 200 MLN PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • Mikro i mała firma – 70%
 • Średnia firma – 60%

 

WARTOŚĆ PROJEKTÓW

 • Minimalna wartość k.kwalifikowanych – 100 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość k.kwalifikowanych – 4 000 000,00
 • Maksymalna wartość k.kwalifikowanych – 10 000 000,00 (jeśli nowy lub zasadniczo zmieniony produkt/usługa jest wynikiem prac B+R). 

INNE

 • Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji.
 • Wydatki można ponosić po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
 • Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt.

 

Potrzebujesz więcej informacji? skontaktuj się z Michałem Snopkiewiczem, michal.snopkiewicz@pnocee.com