1.2 RPO w mazowieckim - projekty badawczo-rozwojowe

Konkurs ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw podejmujących działania badawczo-rozwojowe, prowadzące do powstania innowacji oraz zwiększenie ich zakresu i intensywności, poprzez m. in. dostęp do finansowania realizacji projektów B+R.

BENEFICJENCI
Mikro, mali, średni, duzi przedsiębiorcy, powiązania kooperacyjne.

KOSZTY KWALIFIKOWANE
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 500 tys. PLN Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 5 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

TYPY PROJEKTÓW
Projekty badawczo-rozwojowe polegające na wsparciu fazy badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

NABÓR WNIOSKÓW
Nabór wniosków prowadzony będzie od 31 marca do 6 czerwca 2016.

REALIZACJA PROJEKTU
Realizacja projektu powinna się zakończyć min. VI poziomem gotowości technologicznej. Projekt nie może obejmować wyłącznie etapu pierwszej produkcji.

PRZYKŁADOWE KOSZTY KWALIFIKOWANE
1. Usługi doradcze.
2. Biznesplan w ramach pomocy de minimis.
3. Koszty personelu, m. in. wynagrodzenia badaczy, techników.
4. Koszty podwykonawstwa, m. in. zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu.
5. Koszty aparatury i sprzętu, m. in. koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wraz z wynajem powierzchni laboratoryjnej.
6. Koszty WNiP, m. in. wiedza techniczna, patenty, ekspertyzy, analizy, raporty badawcze.
7. Koszty ogólne, m. in. sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych.
8. Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
9. Koszty promocji projektu.
10. Koszty audytu (przy projekcie pow. 3 mln PLN).

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z Justyną Nowak: justyna.nowak@pnocee.com lub 512 093 884