RPO WWM 1.4.2 pakietowanie produktów i usług

                                                                       

RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat A

termin: 30 września - 31 października 2016 r

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)

- grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Schemat A – system mazurskich kart turystycznych w systemie „sail pass” Wsparcie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć wynikających z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia” zmierzające do stworzenia w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne systemu zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z organizacją systemu „sail pass”. Ponadto dofinansowane zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Schematu A dofinansowanie otrzyma jeden projekt.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 946 034,54 złotych

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Magdalena Mróz
Action Line Manager (R&D)

K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com