RPO Warmiśko-Mazurskie Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

                                                                          

RPO Warmiśko-Mazurskie Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

termin: od 30 września do 31 października 2016 r.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)

- grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane zostanie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych.

Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej w skali co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji). Uzupełniającym elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.

Preferowane będą inicjatywy będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 RPO WiM 2014-2020. Preferencje uzyskają projekty innowacyjne w skali co najmniej krajowej oraz projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

W ramach Poddziałania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 preferowane do dofinansowania będą projekty zakładające wdrożenie wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa w ramach Poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 RPO WiM 2014- 2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projekty dla średnich przedsiębiorstw.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

65 454 000,00 złotych

W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Mróz 

Action Line Manager (R&D)

K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com